MOPS Tarnowskie Góry

Centrum Aktywności Seniorów

20 stycznia 2021

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Centrum Aktywności Seniorów - CAS.” Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych do osób niesamodzielnych, w tym kobiet i mężczyzn w wieku 60+, zamieszkujących obszary rewitalizowane w gminie Tarnowskie Góry, poprzez utworzenie Centrum Aktywności Seniorów.

Centrum Aktywności Seniorów będzie składało się z dwóch placówek wsparcia dziennego: Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów z Zaburzeniami Pamięci oraz Klubu Seniora. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupiona usługa Teleopieki dla osób niesamodzielnych oraz  będzie zapewnione wsparcie dla ich opiekunów.

Oferta Centrum będzie obejmowała min.: pracę socjalną, opiekę, wyżywienie, terapię zajęciową (np.: warsztaty zdrowego stylu życia, arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2021 do 30.04.2023.

Jego wartość to 2 642 270,77 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 457 311,81 zł.