MOPS Tarnowskie Góry

"Ruszyła rekrutacja do Projektu Centrum Aktywności Seniorów - CAS"

18 czerwca 2021

LOGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach od 1 maja 2021 r. realizuje projekt pn. Centrum Aktywności Seniorów (CAS) – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Placówka mieści się  w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 11.

W ramach Centrum Aktywności Seniorów funkcjonują:

Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów z Zaburzeniami Pamięci.  

 • Pensjonariuszami tj. uczestnikami projektu mogą zostać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zarówno kobiety jak i mężczyźni powyżej 60 roku życia, z zaburzeniami pamięci, w tym osoby dotknięte chorobą Alzheimera.
 • Placówka oferuje pomoc w zakresie dziennego pobytu - wsparciem może zostać objętych jednocześnie 15 osób, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 20.00, oferta obejmuje m.in.: działalność prozdrowotną, terapię zajęciową, muzykoterapię, rehabilitację, poradnictwo psychologiczne, gimnastykę, usługi pielęgnacyjne, treningi pamięci i koncentracji, wyżywienie. Działania mają na celu spowolnienie procesów chorobowych oraz zapewnienie stałej opieki osobom niesamodzielnym ze względu na wiek, chorobę, czy niepełnosprawność.

Klub Seniora:

 • Pensjonariuszami tj. uczestnikami projektu mogą zostać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zarówno kobiety jak i mężczyźni powyżej 60 roku życia.
 • Placówka oferuje pomoc w zakresie dziennego pobytu – wsparciem może zostać objętych jednocześnie 20 osób, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 20.00, proponowana oferta to m.in.: działalność prozdrowotna, zajęcia ruchowe, spotkania grup samopomocowych, poradnictwo psychologiczne, terapia zajęciowa, rehabilitacja, warsztaty WenDo, wyżywienie. Celem działalności Klubu Seniora jest stworzenie miejsca przyjaznego seniorom, które pozwoli na utrzymanie seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej i ich dłuższe samodzielne pozostawanie w środowisku zamieszkania poprzez realizację aktywności w różnych sferach tj. ruchowej, intelektualnej, rekreacyjnej, turystycznej, edukacyjnej, kulturalnej. Przewiduje się, że średni okres uczestnictwa w zajęciach wynosić będzie 7 miesięcy.

 

Uzupełnieniem oferty projektu pn. „Centrum Aktywności Seniorów – CAS” będzie:

 • usługa Teleopieki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, wymagających stałego nadzoru, objętych wsparciem MOPS w  formie usług opiekuńczych, przebywających we własnych mieszkaniach,
 • wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych zakwalifikowanych do projektu (grupa wsparcia, poradnictwo).

 

W okresie realizacji projektu tj. 1.05.2021r. do 30.04.2023 r. z oferty CAS będą mogły korzystać osoby zamieszkujące obszary rewitalizowane w  gminie Tarnowskie Góry (Pliki z wykazem ulic do pobrania: Śródmieście, Stare Tarnowice, Strzybnica, Sowice).

 

Sposób zgłoszenia do CAS

Regulamin rekrutacji wskazuje, że pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały: 

 1. osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, 
 2. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, 
 3. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 4. osoby korzystające z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (tj. pobytem w Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów z Zaburzeniami Pamięci lub w Klubie Seniora) proszone są o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU.

 

Złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które z uwagi na brak miejsc nie zostały przyjęte, zostaną wpisane na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej, mogą stać się uczestnikiem w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.

Formularz zgłoszeniowy do projektu należy:

 • złożyć w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Janasa 9 (osiedle Przyjaźń) lub w placówkach terenowych MOPS
 • przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janasa 9 Tarnowskie Góry 42 - 612 lub
 • przesłać drogą mailową na adres sekretariat@mopstg.pl

Osoby samotne, które ze względu na stan zdrowia nie są wstanie wypełnić lub wysłać dokumentów mogą zgłosić się telefonicznie: 32 768 97 11, 32 284 48 59 lub mailem na adres: zu@mopstg.pl, szap@mopstg.pl. Pracownik socjalny MOPS ustali z osobą zainteresowaną termin spotkania celem skompletowania dokumentów.