MOPS Tarnowskie Góry

Rodziny wspierające

Baner Zostań Rodziną Wspierającą

 

W naszym najbliższym otoczeniu, wśród sąsiadów, czy znajomych często znajdują się ludzie, którzy bezinteresownie pomagają rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze. Takie działania najczęściej podejmowane są dla dobra dzieci, które w szczególny sposób potrzebują ochrony, pomocy i zagwarantowania poczucia bezpieczeństwa ze strony osób dorosłych, czy środowiska rodzinnego.

W celu wspierania rodziny, która w niewystarczający sposób radzi sobie z wychowywaniem dzieci lub prawidłową opieką nad nimi powoływane są rodziny wspierające.

Aby zostać rodziną wspierającą wystarczy posiadać pełne prawa rodzicielskie i obywatelskie, być wolnym od nałogów, mieć stałe źródło utrzymania oraz posiadać umiejętność rozwiązywania problemów związanych z wychowaniem dzieci.

Rodzina wspierająca pomaga innym wykorzystując własne zasoby i umiejętności. Szczególnie ważna jest wiedza i doświadczenie z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Zadaniem rodzin wspierających nie jest wyręczanie rodziców biologicznych, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności, z jakimi borykają się wychowując dzieci. Pomoc ta może dotyczyć kwestii prawidłowej opieki, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych czy też prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia, ale może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem tej funkcji. Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Rodziny wspierane otrzymują niezwykłą szansę na wymianę doświadczeń, dzięki czemu podczas współpracy mogą poznać inne niż dotychczas stosowane metody rozwiązywania różnych problemów.

 

BEZINTERESOWNIE POMAGASZ RODZINOM ZE SWOJEGO NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA? 
ZDARZA CI SIĘ ZAJMOWAĆ DZIEĆMI SĄSIADÓW LUB „RATOWAĆ” ICH 
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH? 
NIE JEST CI OBOJĘTNY LOS RODZIN, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW WYMAGAJĄ WSPARCIA?

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ !

MOŻESZ PODZIELIĆ SIĘ SWOIM DOŚWIADCZENIEM I WESPRZEĆ RODZINY Z DZIEĆMI, JEŚLI:

 • POSIADASZ PEŁNE PRAWA RODZICIELSKIE I OBYWATELSKIE
 • JESTEŚ WOLNY OD NAŁOGÓW
 • POTRAFISZ ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY WYCHOWAWCZE
 • NIKT Z TWOJEJ RODZINY, ANI TY SAM, NIE JESTEŚ SKAZANY PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDU

                                                                

W A Ż N E!

FUNKCJA RODZINY WSPIERAJĄCEJ MOŻE  BYĆ POWIERZONA OSOBOM Z BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA DZIECKA (NP. SĄSIEDZI, DZIADKOWIE, KREWNI, ZNAJOMI)

ZADANIA RODZINY WSPIERAJĄCEJ:

 • WSPARCIE W ZAKRESIE PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 • POMOC RODZINIE DOŚWIADCZAJĄCEJ TRUDNOŚCI W WYCHOWANIU I OPIECE 
  NAD DZIEĆMI
 • KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH RÓL SPOŁECZNYCH


CO MUSZĘ WIEDZIEĆ/ZROBIĆ?

 • ZŁOŻYĆ WNIOSEK W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH
 • ZGODZIĆ SIĘ NA WIZYTĘ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CELU PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
 • UZYSKAĆ POZYTYWNA OPINIĘ KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 • PODPISAĆ UMOWĘ, KTÓRA OKREŚLI MIN. ZASADY ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM WSPARCIA RODZINIE