Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Informacja INFORMACJA 24.09.2019r.

Informacja o wydawaniu artykułów żywnościowych z Programu FEAD edycja 2019

W związku z pismem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Katowicach  z dnia 03.09.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmianie uległ termin realizacji programu PO PŻ edycja 2019.

Program będzie realizowany od grudnia 2019 roku do lipca 2020 roku.

Po wznowieniu realizacji Programu informacje nt. terminów wydawania żywności można będzie uzyskać:

 • na stronie internetowej MOPS  w zakładkach: Dystrybucja Żywności w ramach POPŻ FEAD oraz Aktualności
 • na tablicach informacyjnych w placówce MOPS przy ul. Janasa 9.
 • u pracowników socjalnych w punktach terenowych naszego Ośrodka,
 • pod poniższym adresem  w punkcie odbioru żywności:

ul. Strzelecka 24, Tarnowskie Góry

Wszelkie informacje na temat Programu uzyskają Państwo również na  stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020.

 

 Informacja INFORMACJA

 Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończył się dwuletni proces zmian organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Tarnowskich Górach.

 

Projekt „Nowy Model – Lepsza Jakość” realizowany był w okresie 03.2017 r. - 02.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, osi priorytetowej II – Efektywne  polityki  publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc  społeczna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach otrzymał dofinansowanie na jego realizację w wysokości 356 397,50 zł.

Celem głównym projektu była poprawa jakości obsługi osób zgłaszających się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zmianę organizacji pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników.

W ramach projektu:

 • Zorganizowano i wyposażono stanowiska pracy dla nowozatrudnionych pracowników socjalnych,
 • Opracowano:

-  Nowy Regulamin Organizacyjny MOPS w Tarnowskich Górach,
-  Lokalną Politykę Świadczeń,
-  Procedurę Administracyjną Udzielania Pomocy,

 • Przeprowadzono superwizje dla 30 pracowników socjalnych i asystentów rodziny (156 godzin szkoleniowych),
 • Przeprowadzono 26 szkoleń dla 60 pracowników Ośrodka (156 godzin szkoleniowych).

 

Zmiany wprowadzone w ramach realizacji projektu pozwoliły rozdzielić postępowania administracyjne od pracy socjalnej, a także zaowocowały utworzeniem nowych zespołów  i stanowisk w Ośrodku:

 1. Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją –jego zadaniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych oraz planowanie pomocy finansowej dla klientów przez pracowników socjalnych pracujących w rejonach opiekuńczych.
 2. Zespół ds. Pracy Socjalnej - pracownicy socjalni tego zespołu zajmują się wyłącznie pracą socjalną i działaniami interwencyjnymi, poświęcając czas na indywidualną pracę z klientem i rodziną.
 3. Zespól ds. Usług - zajmuje się kwalifikowaniem podopiecznych MOPS do różnych form usług społecznych.
 4. Stanowisko ds. pierwszego kontaktu - w ramach tego stanowiska ma miejsce m.in. przeprowadzanie wstępnej rozmowy, udzielanie informacji na temat uprawnień przysługujących osobie ubiegającej się o pomoc oraz pokierowanie do właściwej komórki organizacyjnej ośrodka.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był jednym z pierwszych ośrodków w Polsce wdrażających tak innowacyjny projekt. Pracownicy socjalni dzielili się swoimi doświadczeniami i służyli radą reprezentantom innych ośrodków pomocy społecznej, w ramach wizyt studyjnych organizowanych na terenie MOPS w Tarnowskich Górach.

 

Informacja  INFORMACJA

 baner  


"RODZINA 500+"

"DOBRY START"Informacja   30.05.2019r. Konferencja "STOSUJĄC PRZEMOC OKAZUJESZ NIEMOC"

W dniu 30.05.2019 r. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyła się I Gminna Konferencja związaną z problematyką przeciwdziałania przemocy w  rodzinie. Jej organizatorem był Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tarnowskich Górach powołany przez Burmistrza Miasta w 2011 roku. Zespół w pełni realizuje zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie gminy.

Program wydarzenia koncentrował się wokół tematu osób stosujących przemoc. Podczas wystąpień poruszano kwestie psychologii sprawców przemocy (Wojciech Twardowski psycholog terapeuta Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień), konsekwencji prawnych stosowania przemocy (Lidia Dolibóg prokurator Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach), celowości
i skuteczności prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc (Janina Lizis i Maja Banasik z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach) oraz edukacji profilaktycznej w kontekście działań Policji podejmowanych w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie (aspirant sztabowy Adam Cichowski z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach). Konferencję prowadziła Pani Ewelina Janik-Holewa - Przewodnicząca Tarnogórskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.

Uczestnikami Konferencji byli przewodniczący oraz członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych
z ościennych gmin, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, Oświaty, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień.

W czasie konferencji dokonano rozstrzygnięcia konkursu plastycznego na zaprojektowanie LOGO Zespołu Interdyscyplinarnegods ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tarnowskich Górach, który adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych. Pierwsze miejsce zdobyła - Emilia Krawczyk z Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, drugie miejsce - Julia Cięszkowska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, trzecie miejsce - Wiktor Wieczorek z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych.

Zwieńczeniem konferencji był występ artystyczny kobiet z zespołu MaTg, których trenerem jest Pan Mateusza Mateja, tegoroczny Mistrz Polski w hip-hopie.


GALERIA ZDJĘĆ

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
W TARNOWSKICH GÓRACH

42-600 Tarnowskie Góry,  ul. Bytomska 15    tel.: 733 133 826; e-mail: zespol@mopstg.pl

 

 

Informacja  INFORMACJA 20.05.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje, że od dnia 05.04.2019r.
we współpracy z Przedszkolem nr 1 w Tarnowskich Górach podjął działania, których celem jest integracja międzypokoleniowa seniorów i dzieci w wieku przedszkolnym poprzez organizację cyklu warsztatów - projekt socjalny „Bajkowe spotkania”. W projekcie biorą udział pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych w Tarnowskich Górach
oraz dzieci z Przedszkola nr 1.

Celem projektu jest:

 • integracja międzypokoleniowa seniorów,
 • aktywizacja seniorów zwłaszcza w kontekście ich otwarcia się na działania poza środowiskiem Dziennego Domu Pomocy,
 • podniesienie jakości życia i funkcjonowania seniorów poprzez kontakt z dziećmi i wspólne zajęcia warsztatowe,
 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej seniorów.

          Za okazaną pomoc i wsparcie przy realizacji projektu w ramach SPECJALIZACJI II STOPNIA
W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY (Specjalność – praca socjalna z osobami starszymi)

dziękuje pracownik socjalny

Leszek Rogoziński

 

  logo

  logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja  INFORMACJA 17.05.2019r.

OD DNIA 03.06.2019R ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY PRZYJMOWANIA STRON
W PUNKTACH TERENOWYCH MOPS:

ul. Wyszyńskiego 135, ul. Broniewskiego 25, ul. Strzybnicka 3

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 8.00 - 10.30

WTOREK, CZWARTEK 12.30 - 15.00

 

 Informacja  INFORMACJA 17.05.2019r.

"BEZPIECZNY I ŚWIADOMY SENIOR"

  logo 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje, że w okresie
od 15.04.2019r. do 19.04.2019r. w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

przy ul. Bytomskiej 15 w Tarnowskich Górach realizowany był projekt socjalny
„Bezpieczny i Świadomy Senior”.

Odbiorcami projektu byli pensjonariusze ww. placówki. Prelekcje oraz spotkania miały na celu:

 • zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń dnia codziennego niosących znamiona przemocy,
 • kształtowanie postaw związanych z reakcją na przemoc oraz jej skutków,
 • uzyskanie informacji gdzie można otrzymać pomoc w sytuacji kryzysowej. 

Projekt powstał w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tarnogórska Grupa Fotograficzna oraz Polskim Centrum Mediacji Oddział Gliwice Filia Tarnowskie Góry.

Za okazaną pomoc i wsparcie przy realizacji projektu w ramach SPECJALIZACJI  II  STOPNIA
W  ZAWODZIE  PRACOWNIK  SOCJALNY  (Specjalność – praca socjalna z osobą i rodziną
z problemem przemocy)

dziękują pracownicy socjalni:

Agnieszka Matysik i Maciej Droś

 

  

Informacja  INFORMACJA 07.05.2019r.

2 Tarnogórskie Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim, Powiat Tarnogórski i Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach na 2 Tarnogórskie Forum ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które odbędzie się 7 maja br. (wtorek)w Tarnogórskim Centrum Kultury w godzinach 12:00-16:00. Więcej szczegółów na dołączonym plakacie.

logoPlakat Forum 

  

 

 

 

Informacja  INFORMACJA

W dniu  2 maja 2019r.  KASA  MOPS  będzie  czynna 

w godzinach:   11.00. - 12.30.

 

 Informacja  INFORMACJA

Od 1 marca 2019r.  KASA  MOPS  będzie  czynna

w poniedziałki,  środy  i  piątki:   11.00. - 12.30.

  

Informacja  INFORMACJA

26.02.2019r. ul. Sienkiewicza 8 - WARSZTATY KULINARNE  dla 30 osób

"Zapobieganie marnotrawieniu żywności"

I  grupa - godz.   9:00

II grupa - godz. 11:30

  

Informacja 30.01.2019r. INFORMACJA

Poniżej zamieszczamy INFORMACJĘ nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które się odbyło  w dn.18 stycznia 2019 r.

Informacja na temat posiedzenia Zarządu.pdf

Informacja na temat posiedzenia Zarządu.doc

 

 Informacja 29.11.2018r. INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że WNIOSKI o przyznanie pomocy  w ramach programu osłonowego pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin na lata 2018 – 2022” można składać do 14.12.2018r. w  Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 9  w godz. 8:00 do 15:00.

Osoby zainteresowane mogą pobrać WNIOSEK pod poniższym linkiem lub w placówkach MOPS.

Link

 

Informacja 26.11.2018r. INFORMACJA

 logo 

Informacja na temat wydawania żywności:

w każdy poniedziałek w godz. 10.00 do 15.00

oraz środę w godz. 12.00 do 17.00

 będzie wydawana żywność w magazynie przy ul. Strzeleckiej 24

osobom zakwalifikowanym w roku 2018 do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 posiadającym ważne skierowanie oraz dowód osobisty.

W sytuacji braku skierowania można kontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS. Wszelkie informacje można uzyskać w placówkach Ośrodka oraz pod nr tel. 032 380 01 23.

W przypadku ewentualnej zmiany terminu informacje będą zamieszczane w placówkach MOPS oraz na stronie internetowej www.mopstg.pl.

UWAGA! Prosimy o zabranie ze sobą dużych toreb.

 

 

Informacja 05.11.2018r. INFORMACJA

 Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

05.11.2018r.

Superwizja:

Adam Białas:           30 listopad 2018 r. godz.   7.30 – 10.30 

Maciej Sosnowski:  20 listopad 2018 r. godz.   8.00 – 11.00 

 20 listopad 2018 r. godz. 12.00 – 15.00 

 21 listopad 2018 r. godz.   8.00 – 11.00 

miejsce : Sienkiewicza 8

 

SZKOLENIA: 

23.11.2018 r. godz. 9.30 – 15.30

TWORZENIE SKUTECZNYCH PLANÓW POMOCY PRZEZ CZŁONKÓW GRUP ROBOCZYCH W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKICH KART

Prowadzący: Małgorzata Łyżwińska – Kustra

 

27.11.2018 r. godz. 9.00 – 15.00

STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH – wdrożenie

Prowadzący: Emilia Grabińska

 

 

 

 

 

logo                           

Informacja na temat wydawania żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje,

że wyjątkowo dnia 30 października 2018 r.(tj. wtorek) w godz. 12.00 do 17.00

będzie wydawana żywność w magazynie przy ul. Strzeleckiej 24 osobom zakwalifikowanym w 2018 r. do Programu FEAD posiadającym ważne skierowanie oraz dowód osobisty.

DNIA 31 PAŹDZIERNIKA ŻYWNOŚĆ NIE BĘDZIE WYDAWANA!!!

W sytuacji braku skierowania można kontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS.

Wszelkie informacje można uzyskać w placówkach Ośrodka oraz pod nr tel. 032 380 01 23.

Kolejne terminy w następnych tygodniach będą przebiegały cyklicznie wg zasady: każdy poniedziałek i środa -godziny jak wyżej.  UWAGA! Prosimy o zabranie ze sobą dużych toreb.

W przypadku ewentualnej zmiany terminu informacje będą zamieszczane w placówkach MOPS oraz na stronie internetowej www.mopstg.pl.

 

Informacja 10.10.2018r. INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o rozpoczęciu z dniem
15 października 2018r. świadczenia usług w ramach projektu o nazwie: 
"POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH" 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT 
Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. 
Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej oraz wsparcie i rozwój form pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Projekt POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH :

http://pcpr.tarnogorski.pl/cus_oprojekcie.html

Zaproszenie

 

Informacja 10.10.2018r. INFORMACJA

Logo UE FEAD POPŻ

Informacja na temat wydawania żywności:

dnia 24 października 2018 r. (środa) w godz. 12.00 do 17.00

dnia 29 października  2018 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 do 15.00

będzie wydawana żywność w magazynie przy ul. Strzeleckiej 24

osobom zakwalifikowanym w roku 2018 do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 posiadającym ważne skierowanie oraz dowód osobisty.

Uwaga: Dnia 31 października żywność nie będzie wydawana!

W sytuacji braku skierowania można kontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS. Wszelkie informacje można uzyskać w placówkach Ośrodka oraz pod nr tel. 032 380 01 23.

Kolejne terminy w następnych tygodniach będą przebiegały cyklicznie wg zasady: każdy poniedziałek i środa - godziny jak wyżej. W przypadku ewentualnej zmiany terminu informacje będą zamieszczane w placówkach MOPS oraz na stronie internetowej www.mopstg.pl.

UWAGA! Prosimy o zabranie ze sobą dużych toreb.

 

Informacja 01.10.2018r. INFORMACJA

 Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

Superwizja:

Adam Białas             9 październik 2018 r. godz.   7.30 – 10.30 (4 x 45 min)

Maciej Sosnowski  24 październik 2018 r. godz. 12.00 – 14.30 (3 gr x 3 x 45 min)

25 październik 2018 r. godz.    8.00 – 10.30 (1 gr x 3 x 45 min)

25 październik 2018 r. godz.  11.00 – 13.30 (2 gr x 3 x 45 min)

miejsce : Bytomska 15

 

 

Informacja 21.09.2018r. INFORMACJA

Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

 • 10 październik  2018 r.   od godz. 9.00 do 15.00  GRUPA 1:  PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM. OBSŁUGA KLIENTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ASERTYWNOŚĆ, PODEJŚCIE DO TRUDNEGO KLIENTA, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, STANDARDY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA 

 • 17 październik  2018 r.  od godz. 9.00 do 15.00 GRUPA 2:  PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM. OBSŁUGA KLIENTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ASERTYWNOŚĆ, PODEJŚCIE DO TRUDNEGO KLIENTA, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, STANDARDY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA 

 • 24 październik  2018 r.  od godz. 9.00 do 15.00 SKUTECZNE DZIAŁANIE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, W TYM W RODZINIE WIELOPROBLEMOWEJ 

 

Informacja 31.08.2018r. INFORMACJA

Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

 • 2 październik  2018 r. szkolenie nr 18 „Kontrola Zarządcza” godz. 9.00 do 15.00  prowadząca szkolenie pani Józefa Grodecka

 • 17 wrzesień 2018 r. szkolenie nr 11 „PRACA Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.ZAPOBIEGANIE NAWROTOM CHOROBY PSYCHICZNEJ – FARMAKOTERAPIA” godz. 8.00 do 14.00 prowadząca szkolenie pani Barbara Gołąb – Wojciechowska

 • 27 wrzesień 2018 r. szkolenie nr 7 „INTERWENCJA W PRACY SOCJALNEJ” godz. 8.00 do 14.00 prowadzący szkolenie pan Adam Białas  

 

Superwizja:

Adam Białas          14 wrzesień 2018 r. godz. 7.00 – 10.00 (4 x 45 min)

Maciej Sosnowski    4 wrzesień 2018 r. godz. 12.00 – 15.00 (3 x 45 min)

18 wrzesień 2018 r. godz. 8.00 – 14.00 (2gr x 3 x 45 min)

miejsce : Sienkiewicza 8

 

Informacja 01.08.2018r. INFORMACJA

Przypominamy, iż przyjmowanie wniosków w dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych (500+, Dobry Start) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00.

 

Informacja 01.08.2018r. INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że WNIOSKI o przyznanie pomocy  w ramach programu osłonowego pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin na lata 2018 – 2022” można składać od 01.08.2018r. w  Zespole ds. Analiz i Programów  przy ul. Piastowskiej 8 pok. 5
w godz. 8:00 do 14:00.

Osoby zainteresowane mogą pobrać WNIOSEK pod poniższym linkiem lub w placówkach MOPS.
Link

Informacja INFORMACJA

Program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach 

na lata 2018 – 2022

W dniu 19 czerwca 2018 r. Rada Miejska zatwierdziła program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022. Program ma na celu  ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dowozu do ośrodków wsparcia oraz warsztatów terapii zajęciowej, a także udzielanie wsparcia psychologicznego adresatom programu oraz umożliwienie im udziału w spotkaniach grupy samopomocowej członkom  rodzin osób niepełnosprawnych.

W najbliższym czasie na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach zostanie udostępniony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu. W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o śledzenie aktualności na temat realizacji Programu Osłonowego na stronach internetowych   www.mopstg.pl,   www.bip.mopstg.pl.  

Szczegółowych informacji  na temat możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu udzielają pracownicy Zespołu ds. Analiz i Programów pod numerem telefonu 32 284 48 59, w godzinach od 8.00 do 15.00, lub w biurze  Zespołu, przy ul. Piastowskiej 8 pok. 5.

Uchwała Nr LIV/566/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

Program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2022

 

 

Informacja INFORMACJA

 

Od dnia 1 lipca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach będzie realizował rządowy program „Dobry start”.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór wniosek o świadczenie mogą składać online już od 1 lipca br. przez stronę internetową  empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz
od 1 sierpnia br. metodą tradycyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 9, w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00.

Adres poczty elektronicznej, z której będą wysyłane informacje do klientów m.in. o przyznaniu świadczenia (korespondencja):
500plus@mopstg.pl

 

Informacja  INFORMACJA

 

"DOBRY START"

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart 
oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/program-dobry-start-dla-ucznia

 

Informacja  25.05.2018r.  OGŁOSZENIE !!!

UWAGA ! ! !

OD 25 maja 2018r. NASTĄPIŁA ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I KARTĘ DUŻEJ RODZINY

INFORMUJEMY, ŻE W POKOJU NR 5 (ul. Janasa 9) PRZYJMUJEMY WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKO ROZPOCZYNA SIĘ OD LITERY:

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

NATOMIAST POZOSTAŁE OSOBY (M - Ż)

SKŁADAJĄ WNIOSKI W POKOJU NR 7

INFORMUJEMY, ŻE W POKOJU NR 7 (ul. Janasa 9) PRZYJMUJEMY WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKO ROZPOCZYNA SIĘ OD LITERY:

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż

NATOMIAST POZOSTAŁE OSOBY (A - Ł)

SKŁADAJĄ WNIOSKI W POKOJU NR 5

 

 

 

Od 3 kwietnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach realizuje zadania związane z wydawaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 


Wnioski można pobierać i składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Janas 9 w pok. nr 5 i 7
codziennie w godzinach 8.00 do 15.00.

Natomiast odbiór kart następować będzie w pok. nr 8
codziennie w godzinach od 10.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje o KDR znajdą Państwo na naszej stronie w Zakładce Karta Dużej Rodziny.

Po odbiór kart na wnioski złożone w Urzędzie Miejskim należy zgłaszać się do Punktu Informacji o Mieście przy ul. Rynek 4.

Obsługa programu pomocowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Tarnowskie Góry - „Rodzina 5+” nadal będzie realizowana przez Urząd Miejski.

 

Informacja  INFORMACJA !!!

Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach w dniu 19.03.2018r. rozpoczyna dystrybucję żywności w ramach programu POPŻ FEAD.

Żywność wydawana bedzie w Tarnowskich Górach, przy ul. Strzeleckiej 24

w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 15:00

w każdą środę w godzinach od 12:00 do 17:00.

 

Informacja   INFORMACJA !!!

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań obejmuje przygotowanie i prowadzenia Centrum Wsparcia w ramach, którego udzielana jest całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i email, osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego.

W ramach Centrum Wsparcia Fundacja ITAKA prowadzi:

 • Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222
 • Bezpłatną linię, która działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
 • E-mail: porady@liniawsparcia.pl
 • Stronę www.liniawsparcia.pl
 • Czat

GRAFIK DYŻURÓW SPECJALISTÓW

 

Informacja   OGŁOSZENIE !!!

Uprzejmie informuję, że Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Celem przewodnim konkursu VP/2018/003 jest wsparcie podmiotów publicznych w zakresie innowacji społecznych w obszarze krajowych reform z zakresu zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=529&furtherCalls=yes

 Termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) upływa 18 maja 2018 roku.

 

Informacja   INFORMACJA !!!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z tym, zadanie koordynacji ww. świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PSXIIa w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a (tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65 - uruchomione będą od 2 stycznia 2018 r.)

Adres do korespondencji:

                                   Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

                                   Wydział Polityki Społecznej

                                   ul. Powstańców 41a

                                   40 – 024 Katowice

Informacja   INFORMACJA !!!

Przypominamy o konieczności informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do przyznanych świadczeń wychowawczych i rodzinnych. 

W sytuacji zmiany zatrudnienia i nie poinformowania o tym MOPS istnieje ryzyko pobierania nienależnych świadczeń co wiąże się z koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami.

Decyzje w sprawie świadczeń zawierają w pouczeniu tekst:

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych (w szczególności: zmiana miejsca zamieszkania, zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie dochodu przez członka rodziny, zawarcie związku małżeńskiego, umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, uzyskanie uprawnień do zagranicznych świadczeń, itp.) osoba otrzymująca świadczenia wychowawcze i rodzinne jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia.

 

Informacja  OGŁOSZENIE !!!

PROJEKT OUTPLACEMENT 7.4.2

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn.

„Program rozwoju zawodowego dla osób zwolnionych, zagrożonych i przewidzianych do zwolnienia w województwie śląskim”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2 Outplacement

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej – wyższa konkurencyjność zawodowa na śląskim rynku pracy

Grupa docelowa 60 osób (33 kobiety i 27 mężczyzn)

Termin realizacji projektu 01.08.2017 r. – 30.06.2018 r.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.effekt.biz.pl/projekty-unijne/

 

„Program rozwoju zawodowego dla osób zwolnionych, zagrożonych i przewidzianych do zwolnienia w województwie śląskim”

 

Informacja  21.06.2017r.  OGŁOSZENIE !!!

Zaproszenie do udziału w projekcie na miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością

Obraz główny

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest wyznaczenie miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnością. Miejsca uznane za przyjazne osobom z niepełnosprawnością zostaną oznaczone specjalnym logo, a instytucje wyróżnione dyplomem uznania za starania związane z udogodnieniem funkcjonowania osobom z niepełnosprawnością w życiu społecznym.

W celu umożliwienia zapoznania się z warunkami udziału w projekcie, dołączam wykaz kryteriów (stanowiący jednocześnie formularz zgłoszeniowy), dotyczących udziału w projekcie.

W przypadku wyrażenia chęci wzięcia udziału w projekcie, uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie w/w kwestionariusza na adres e-mail:  pfron@tarnogorski.pl w terminie od 14.06.2017r. do 31.08.2017r.
Jednocześnie informowujemy że w dniach 1- 14.09.2017r. zespół złożony z osób z niepełnosprawnością odwiedzi Państwa budynek/lokal, w celu dokonania oceny informacji zawartych w przesłanym kwestionariuszu.

W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Panią Gabrielą Kowalską (508 136 590) lub Iloną Koptyńską (606 838 495).

Załącznik:
Kryteria dotyczące udziału w projekcie dotyczącym wyznaczania.doc

 

Informacja  21.04.2017r.  OGŁOSZENIE !!!

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób p.n. „Aktywizacja zawodowa 18 bezrobotnych, nieaktywnych lub biernych zawodowo uczestników projektu - Wszyscy razem - ”

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Informacja  16.03.2017r. INFORMACJA

Informacja z dnia 16.03.2017r. w zakresie spełniania warunków formalnych ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Informacja  14.02.2017r.  OGŁOSZENIE !!!

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób p.n. „Aktywizacja zawodowa 18 bezrobotnych, nieaktywnych lub biernych zawodowo uczestników projektu- Wszyscy razem - ”

Zarządzenie Nr 10322017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.02.2017 roku

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób p.n. „Aktywizacja zawodowa 18 bezrobotnych, nieaktywnych lub biernych zawodowo uczestników projektu - Wszyscy razem - ”

Załącznik do Ogłoszenia

  

Infrmacja  INFORMACJA !!!

z dnia 16.03.2017r. w zakresie spełniania warunków formalnych ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Infrmacja  INFORMACJA !!!

KONTA RODZINNE NIEPODLEGAJĄCE EGZEKUCJI

 

Informacja  11.01.2017r. UWAGA !!!

Zmiana siedziby  DZIAŁU  DODATKÓW  MIESZKANIOWYCH

Od dnia 13.02.2017r. Dział Dodatków Mieszkaniowych zostaje przeniesiony 
z ul. Morcinka 7 na ul. Piastowską 8.

  

Informacja    INFORMACJA ! ! !

Informujemy,  że wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego rozpatrywane są zgodnie z datą złożenia prawidłowo wypełnionego i uzupełnionego o brakujące dokumenty wniosku. 

O terminie i sposobie odbioru decyzji informujemy telefonicznie.

 

Informacja    INFORMACJA !


26 października 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie Aktów Powołania na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego I Kadencji na lata 2016 – 2019. Tego dnia odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady... czytaj więcej...

 

Informacja    500 plus 

Link do strony internetowej MRPiPS Rodzina 500 plus

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

https://rodzina500plus.gov.pl/

 

 500plus

 

Realizatorem obowiązującej od 01.04.2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016 poz. 195) w gminie Tarnowskie Góry jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  

Procedura ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko

1. WNIOSEK

Rodzic nie musi wypełniać w nim pól, które dotyczą sytuacji dochodowej

2. DODATKOWE DOKUMENTY

Ze względu na brak kryterium dochodowego ich zakres jest ograniczony i zależny od sytuacji indywidualnej rodzica, (np. odpis wyroku orzekającego rozwód).Pozostałe dokumenty weryfikuje organ wypłacający świadczenie

3. WYWIAD

Jest fakultatywny, jeżeli jednostka przyznająca 500zł będzie miała wątpliwości np. dotyczące opieki sprawowanej nad dzieckiem, przeprowadza go pracownik socjalny

 

Procedura ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko

1. WNIOSEK

Muszą być w nim wypełnione wszystkie rubryki, w tym te, które odnoszą się do dochodu i miejsca odprowadzenia składek

2. DODATKOWE DOKUMENTY

Oświadczenia o dochodzie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym, oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym, oświadczenia o dochodzie utraconym i uzyskanym, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Organ wypłacający świadczenie samodzielnie uzyska: dane o dochodzie opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wysokości składek zdrowotnych, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz pozostałe dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku

3. WYWIAD

Jest nieobowiązkowy, jeżeli jednostka przyznająca 500zł będzie miała wątpliwości np. dotyczące opieki sprawowanej nad dzieckiem, przeprowadza go pracownik socjalny

 

Więcej informacji:

Infolinia: 32 380 00 35 dostępna od 14.03.2016 r.

e-mail: 500plus@mopstg.pl

 

 

 

Informacja    Zapraszamy do udziału w projekcie pn. ,,Wszyscy razem”!

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje o rozpoczętej w dniu
23 września 2015r. rekrutacji do projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W latach 2015 - 2017 do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 105 uczestników, w tym 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, 20 osób niesamodzielnych, 35 osób z rodzin wieloproblemowych, 30 osób wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej.

Regulamin rekrutacji oraz ankieta rekrutacyjna dostępne poniżej:

Regulamin rekrutacji do projektu

Ankieta rekrutacyjna

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 5, w budynku przy ul. Piastowskiej 8 Tarnowskie Góry.

Stronę internetową Projektu znajdziemy pod adresem http://www.wszyscyrazem.tarnogorski.pl/

 

 

 

Informacja    Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 14 września 2015 r. rozpocznie się, na podstawie ogłoszenia o konkursie umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, nabór konkursowy wyłaniający organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji partnerskich, które będą dystrybuowały artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących i prowadziły działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-20120 /na podstawie PSI.941.27.2015 z dn. 04.09.2015r./

 

 

 

Informacja    Zaproszenie dla osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie pn. ,,Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekt obejmuje wsparciem, zarówno beneficjentów z niepełnosprawnością, jak również ich opiekunów (osoby z bliskiego otoczenia), dostosowując formy wsparcia do indywidualnych potrzeb każdej z grup odbiorców projektu. W ramach realizacji celów projektowych będą odbywały się m.in.: staże rehabilitacyjne, praktyki i szkolenia zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo pracy oraz konsultacje z psychologiem, prawnikiem i innymi specjalistami. Ponadto, poprzez organizację spotkań informacyjnych pragniemy objąć wsparciem również pracodawców zatrudniających bądź chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegóły na stronie internetowej: www.integracja.org

 

Artykuły

Galeria zdjęć

Przejdź do - Galeria zdjęć

Bezpieczny Świadomy Senior

 

 

Informacja  INFORMACJA 17.05.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje, że w okresie od 15.04.2019r. do 19.04.2019r. w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych przy ul Bytomskiej 15 w Tarnowskich Górach realizowany był projekt socjalny „Bezpieczny i Świadomy Senior”.

Czytaj więcej o: Bezpieczny Świadomy Senior