Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Realizacja projektu "WSZYSCY RAZEM"

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Realizacja projektu "WSZYSCY RAZEM"

Menu dla: Realizacja projektu "WSZYSCY RAZEM"

Logo EFS Unia Europejska Program Regionalny Śląskie Wszyscy Razem

 

Działania realizowane w ramach projektu „Wszyscy razem” miały m.in. za zadanie poprawę funkcjonowania społeczno - zawodowego uczestników projektu, a także ich rodzin. Uczestnicy zgodnie z indywidualnie zaplanowaną ścieżką reintegracji mogli wziąć udział w instrumentach aktywnej integracji o charakterze:

 • społecznym m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia edukacyjno-poznawcze z cyklu „Z mamą i tatą poznaję swój kraj”, warsztaty umiejętności interpersonalnych,
 • edukacyjnym tj. kursy, szkolenia dostosowywane do potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • zawodowym w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym,
 • zdrowotnym m.in.: terapia psychologiczna, pedagogiczna.

Udział w działaniach projektowych umożliwił uczestnikom:

 • podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości i mobilizację do pozytywnych zmian,
 • zwiększenie szansy powrotu na rynek pracy poprzez podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • dostęp do aktywnych form integracji społecznej,
 • pomoc w odbudowaniu relacji społecznych i powrót do aktywnego życia.

 

SIERPIEŃ -  GRUDZIEŃ 2017 r.

W sierpniu rozpoczęły się pierwsze szkolenia zawodowe w ramach aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym.

Dla 30 uczestników skierowanych do aktywizacji społeczno-zawodowej zostały wybrane szkolenia zawodowe zgodnie z zaleceniami doradcy zawodowego, w tym:

 • kurs dozorcy-portiera,
 • kurs opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 • kurs obejmujący program „Płatnik” i „Symfonia”,
 • kurs magazyniera z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z wymianą butli LPG,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • szkolenie komputerowe – „certyfikat umiejętności komputerowych i użytkowania Internetu”.

W ramach projektu 27 uczestników uzyskało kwalifikacje, a 11 osób po zakończonym udziale w projekcie podjęło zatrudnienie. W ten sposób uczestnicy uzyskali wiedzę i zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt miał na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientów MOPS.

Dla uczestników projektu z rodzin wieloproblemowych wraz z ich najbliższym otoczeniem, odbywały się kolejne wyjścia do Parku Wodnego. Od września po przerwie wakacyjnej wznowiono wyjścia na seanse filmowe do kina. Założeniem wspólnych wyjść rodziców z dziećmi na basem, do kina było m.in.: doskonalenie umiejętności korzystania z różnych form wypoczynku i zabawy, zagospodarowanie czasu wolnego, odpowiednie zachowanie się w miejscach publicznych. Zgodnie z indywidualnie zaplanowanymi ścieżkami reintegracji dla uczestników z rodzin wieloproblemowych realizowano przez cały okres trwania projektu: terapię psychologiczną, terapię logopedyczną i pedagogiczną dla 12 dzieci, zajęcia z nauki czytania i pisania dla jednej osoby dorosłej. W październiku i listopadzie rodzice z dziećmi uczestniczyli w wyjazdowych zajęciach edukacyjno-poznawczych z cyklu „Z mamą i tatą poznaję swój kraj”. Jeden wyjazd zorganizowano do Jurajskiego Parku w Krasiejowie w celu nabycia wiedzy i zrozumienia historii powstawania  świata oraz ewolucji człowieka. Uczestnicy projektu mogli brać udział w fascynującej i interaktywnej podróży po 66 milionach lat dziejów Ziemi i odkrywać przeszłość człowieka. Drugi wyjazd, w listopadzie zorganizowano do Afrykarium we Wrocławiu w celu wspólnego spędzenia czasu w wyjątkowym miejscu, poznania i obserwacji wielu gatunków niesamowitych zwierząt. W grudniu zrealizowano spotkanie integracyjno – edukacyjne w formie imprezy mikołajkowej, które było ostatnim działaniem w projekcie i miało na celu: wprowadzenie uczestników projektu w świąteczny nastrój, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólne wykonywanie zadań, kultywowanie istniejących tradycji, ukazanie rodzicom i dzieciom atrakcyjnej formy spędzania wspólnie czasu.

 

MAJ -  LIPIEC 2017 r.


Do
Programu Aktywizacja i Integracja zostało skierowanych 10 bezrobotnych uczestników/ uczestniczek projektu zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach, dla których został określony III profil pomocy, osoby te dodatkowo korzystają ze świadczeń pomocy  społecznej. Uczestnicy skierowani do aktywizacji społeczno-zawodowej borykają się z deficytami lub dysfunkcjami wpływającymi na obniżenie ich szans na rynku pracy oraz posiadają obniżoną motywację do podjęcia zatrudnienia. Realizacja PAI ma na celu rozwinięcie kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. PAI obejmuje 80 godzin prac społecznie-użytecznych i 80 godzin aktywizacji społecznej, mającej na celu kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym.

W lipcu zorganizowano i przeprowadzono stacjonarne warsztaty umiejętności interpersonalnych. Zajęcia zorganizowano dla 30 uczestników z grupy  osób bezrobotnych, biernych i nieaktywnych zawodowo. Warsztaty miały na celu podniesienie świadomości na temat przyczyn i skutków długotrwałego pozostawania bez pracy, identyfikację swoich mocnych i słabych stron, czynników niepodejmowania aktywności zawodowej, automotywację, zarządzanie czasem własnym. Każdy uczestnik warsztatów poprzez autoprezentację miał okazję do wypróbowania nowych zachowań i ról, uzupełnienia braków, skorygowania błędów, zmierzenia się z własnymi trudnościami w kontakcie z innymi.

Dla uczestników z rodzin wieloproblemowych zgodnie z indywidualnie zaplanowanymi ścieżkami reintegracji w czerwcu zakończono realizację korepetycji oraz terapię integracji sensorycznej. Nadal kontynuowana jest terapia logopedyczna i pedagogiczna, zajęcia z nauki czytania, pisania oraz terapia psychologiczna. Uczestnikom z rodzin wieloproblemowych wraz z najbliższym otoczeniem zorganizowano wyjścia do kina oraz na basen. Grupowe wyjścia to działania realizowane w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi oraz możliwość nabywania przez nich umiejętności wychowawczych.

W okresie od 24.07.17r. do 30.07.17r. w Ustroniu zostały zorganizowane i przeprowadzone wyjazdowe warsztaty kompetencji rodzicielskich dla uczestników/uczestniczek projektu z rodzin wieloproblemowych wraz z najbliższym otoczeniem. Celem wyjazdowych warsztatów była integracja rodziny oraz nabycie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, umiejętności alternatywnych form spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi. Uczestnicy otrzymali kompleksowe wsparcie, które przyczyni się do podniesienia u nich kompetencji społecznych i opiekuńczo - wychowawczych. Ponadto u uczestników wzrośnie samoocena, samodzielność, aktywność oraz wiara we własne siły.

  

STYCZEŃ 2017 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje o trwającej do 31 stycznia rekrutacji do projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 40 uczestników.

Ankiety rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu przy ul. Piastowskiej 8 w pok. nr 5.

Regulamin rekrutacji do projektu.

 

GRUDZIEŃ 2016 r.


W grudniu zakończyły się wszystkie planowane działania dla grypy osób niesamodzielnych i zaburzonych psychicznie zgodnie z zaplanowaną w kontraktach indywidualną ścieżką reintegracji. 

Dla rodzin wieloproblemowych w okresie sprawozdawczym kontynuowano następujące działania: korepetycje z dziećmi mającymi trudności w nauce, terapię pedagogiczną, zajęcia nauki czytania i pisania, zajęcia logopedyczne, terapię psychologiczną.

 W grudniu rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 40 uczestników.

 

LISTOPAD 2016 r.

 
W listopadzie dla grupy osób niesamodzielnych i zaburzonych psychicznie zrealizowano zgodnie z harmonogramem już ostatnie zajęcia z: choreoterapii, arteterapii, spotkania grupy samopomocowej - w trakcie których omówiono zrealizowane działania. W zależności od indywidualnych potrzeb w listopadzie przeprowadzono także zajęcia komputerowe, zajęcia gimnastyczne, terapię oddechowo-solankową, hydroterapię, kulturo-terapię. Uczestnicy/czki projektu z grupy osób niesamodzielnych i zaburzonych psychicznie w okresie od 18.11.16r. do 20.11.16r. brali/ły udział w wyjazdowych warsztatach umiejętności interpersonalnych. W dniu 27.11.2016r. został zorganizowany wyjazd do Teatru Śląskiego w Katowicach. 

W opisywanym okresie sprawozdawczym zakończono większość działań przewidzianych w indywidualnych ścieżkach reintegracji dla wyżej wskazanych grup docelowych.

Regularnie odbywają się wszystkie wcześniej zaplanowane formy wsparcia dla grypy osób niesamodzielnych, zaburzonych psychicznie oraz rodzin wieloproblemowych.

 

PAŹDZIERNIK 2016 r.

 
Uczestnicy/czki projektu z grupy osób niesamodzielnych z okazji przypadającego Dnia Seniora brali udział w zawodach sportowych połączonych z wystawą zdjęć. Impreza okolicznościowa miała na celu przełamywanie stereotypów na temat postrzegania ludzi starszych. W październiku dla grupy osób niesamodzielnych i zaburzonych psychicznie zrealizowano: kolejne zajęcia z choreoterapii, arteterapii, wyjścia do Jaskini Solnej w ramach terapii oddechowo-solankowej, hydroterapię poprzez wyjścia na basen, po 3 miesięcznej przerwie wznowiono wyjścia do kina w ramach kulturo-terapii. Kontynuowane były spotkania grupy samopomocowej, w trakcie których wzmacniano dotychczas osiągnięte postępy i omawiano zrealizowane działania. W zależności od indywidualnych potrzeb w październiku prowadzono także zajęcia komputerowe, zajęcia gimnastyczne.

Dla rodzin wieloproblemowych w okresie sprawozdawczym kontynuowano następujące działania: korepetycje z dziećmi mającymi trudności w nauce, terapię pedagogiczną, zajęcia nauki czytania i pisania, zajęcia logopedyczne, terapię psychologiczną.

 

WRZESIEŃ 2016 r.

 
Dla uczestników projektu z grupy osób niesamodzielnych i zaburzonych psychicznie, w ramach aktywizacji społecznej zorganizowano wyjazdowe warsztaty do Szczyrku. W czasie wyjazdu odbyły się m.in.: zajęcia z dietetykiem, nauka i trening technik relaksacyjnych, zarządzanie własną energią w tym zastosowanie ćwiczeń Jogi, spotkanie z lekarzem geriatrą i omówienie chorób i zagrożeń w wieku senioralnym. We wrześniu osoby niesamodzielne/starsze brały udział w sesji fotograficznej mającej na celu promowanie tarnogórskich seniorów, jako ludzi aktywnych, pełnych wiedzy, doświadczenia i pasji, dzielących się tymi wartościami z młodszym pokoleniem.

W ramach aktywizacji społecznej dla rodzin wieloproblemowych zorganizowano wyjazdowe warsztaty umiejętności interpersonalnych z zakresu prawidłowej komunikacji w rodzinie.

Regularnie odbywają się wszystkie wcześniej zaplanowane formy wsparcia dla grypy osób niesamodzielnych, zaburzonych psychicznie oraz rodzin wieloproblemowych.

 

SIERPIEŃ 2016 r.

 
Dla 78 zakontraktowanych osób, regularnie odbywały się wszystkie wcześniej zaplanowane formy wsparcia. Dla grupy osób niesamodzielnych i zaburzonych psychicznie zrealizowano: kolejne zajęcia z arteterapii, hydroterapię, terapię oddechowo-solankową. Kontynuowane były spotkania grupy samopomocowej. W zależności od indywidualnych potrzeb prowadzono zajęcia komputerowe, zajęcia gimnastyczne.

Dla rodzin wieloproblemowych zrealizowano: zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, zajęcia nauki czytania i pisania.

 

LIPIEC 2016 r.

 1. Na dzień 31.07.16r. grupa docelowa: osoby niesamodzielne, os. zaburzone psychicznie, rodziny wieloproblemowe liczyła 78 osób, 52K i 26M w tym dzieci. W lipcu dla grupy osób niesamodzielnych i zaburzonych psychicznie zrealizowano: kolejne zajęcia z arteterapii, wyjścia do Jaskini Solnej w ramach terapii oddechowo-solankowej, hydroterapię poprzez wyjścia na basen. Kontynuowane były spotkania grupy samopomocowej, w trakcie których m.in. omawiano zrealizowane działania, wzmacniano osiągnięte postępy. W zależności od indywidualnych potrzeb prowadzono zajęcia gimnastyczne, zajęcia komputerowe. W związku z przerwą wakacyjną w kinie Olbrzym (TCK) nie emitowano seansów filmowych w ramach kulturo-terapii, których wznowienie nastąpi we wrześniu.


 2. Dla rodzin wieloproblemowych w miesiącu lipcu odbyły się:

  Zajęcia logopedyczne, zajęcia nauki czytania i pisania, terapia pedagogiczna. W lipcu przeprowadzono pogłębioną diagnozę psychologiczną i przekazano pracownikom socjalnym karty diagnostyczne na podstawie których zostaną zaplanowane kolejne działania m.in. dla wskazanych osób będzie prowadzona terapia psychologiczna.

 

MAJ - CZERWIEC 2016 r. 

 1. Od 24 maja rozpoczęły się zajęcia z arteterapii, w celu ich realizacji zakupiono niezbędne materiały plastyczne, biurowe, pasmanteryjne. Przeprowadzenie zajęć z osobami niesamodzielnymi i zaburzonymi psychicznie ma na celu usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego. Do prowadzenia zajęć potrzebne będą materiały plastyczne, biurowe, pasmanteryjne itp. Zajęcia dobierane będą w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało motorykę lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny uczestników/uczestniczek.


 2. Na dzień 31 maja grupa docelowa liczyła 78 osób, 52K i 26M w tym dzieci. Jeden z uczestników projektu podjął zatrudnienie.


 3. W maju dla grupy 78 osób w zależności od indywidualnych potrzeb kontynuowano:
  • choreoterapię,
  • kulturoterapię,
  • hydroterapię,
  • zajęcia gimnastyczne,
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • grupę samopomocową,
  • zajęcia komputerowe,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia nauki czytania i pisania.


       4. W maju zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych w MOPS przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru terapeuty pedagogicznego.

       5. Dla osób niesamodzielnych i zaburzonych psychicznie zakupiono bilety do groty solnej, jako jedną z form terapii mającej na celu aktywizację społeczną oraz działania prozdrowotne. Wyboru dokonano zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych w MOPS.

       6. W czerwcu przeprowadzono postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonania pogłębionej diagnozy i terapii psychologicznej dla  uczestników/ uczestniczek projektu z rodzin wieloproblemowych. Terapia pozwoli na przepracowanie trudności i rozwiązanie konfliktów, które powodują pogorszenie relacji i życia w rodzinie. Omówienie problemów wspólnie z terapeutą pozwoli odkryć przyczyny trudności, znalezienie nowej perspektywy ich rozwiązania czy wypracowania konstruktywnych zmian. 

      7. W czerwcu przeprowadzono postępowanie i dokonano wyboru hali potrzebnej do zorganizowania zawodów z okazji Dnia Seniora przypadającego w październiku.

 

KWIECIEŃ 2016 r.

 1. Dla osób niesamodzielnych i zaburzonych psychicznie odbyły się pierwsze zajęcia z choreoterapii prowadzone przez terapeutkę. Zajęcia zaplanowane są 1-2 razy w miesiącu do listopada 2016r. Opisywana grupa docelowa rozpoczęła także kulturoterapię poprzez wyjścia do kina i hydroterapię poprzez wyjścia na basen. Wszystkie działania są omawiane, a postępy wzmacniane na grupie samopomocowej. W czasie takich spotkań wypływają kolejne potrzeby uczestników projektu, które w miarę możliwości są realizowane przez pracowników zaangażowanych w projekt.


 2. W kwietniu dla grupy 79 osób w zależności od indywidualnych potrzeb prowadzono: zajęcia gimnastyczne, indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupę samopomocową, zajęcia komputerowe i logopedyczne, zajęcia nauki czytania i pisania.

  

MARZEC 2016 r.

 1. W marcu została wybrana terapeutka zajęciowa, która poprowadzi z osobami niesamodzielnymi i zaburzonymi psychicznie zajęcia z choreoterapii i arteterapii. Wyboru dokonano zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych w MOPS. Podpisaliśmy umowy na zakup biletów do kina (OLBRZYM w Tarnowskich Górach)  i na basen (PARK WODNY Tarnowskie Góry). Rozpoczęliśmy przygotowania do wszczęcia postępowania w celu przeprowadzenia pogłębionej diagnozy psychologicznej dla osób z rodzin wieloproblemowych.
 1. W marcu dla grupy 44 osób w zależności od indywidualnych potrzeb prowadzono: zajęcia gimnastyczne, indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupę samopomocowa, zajęcia komputerowe i logopedyczne, zajęcia nauki czytania i pisania. Zajęcia prowadzą zaangażowani w projekt specjaliści (pracownicy) MOPS.
 1. W okresie od 9 marca do 23 marca zgodnie z harmonogramem przeprowadzono warsztaty Wen Do, w których udział wzięły 22 uczestniczki projektu. Warsztaty asertywności i samoobrony skierowane do kobiet miały na celu wzmocnić poczucie bezpieczeństwa u uczestniczek projektu.

 

STYCZEŃ  - LUTY 2016 r.

 1. Rozpoczął się II etap rekrutacji uczestników projektu. Rekrutacja dotyczy 35 osób pochodzących z rodzin,  które wymagają wsparcia w procesie wychowawczym. Uczestnikami projektu mogą być dzieci i osoby dorosłe.
  Rekrutację będą prowadzili pracownicy socjalni, którzy znają potrzeby rodzin korzystających z pomocy MOPS.
 1. W styczniu rozpoczęliśmy przygotowania do wszczęcia postępowania ofertowego w celu zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania serwisu kawowego, laptopów oraz wynajmu sali szkoleniowej z przeznaczeniem na poprowadzenie zajęć grupy samopomocowej, indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla osób zaburzonych psychicznie oraz indywidualnych konsultacji logopedycznych dla rodzin wieloproblemowych . Pierwszy etap prac obejmował wycenę wartości zamówienia. W kolejnych etapach zostanie wybrana firma, która zrealizuje zamówienie.

 

LISTOPAD – GRUDZIEŃ  2015 r.
 

 1. W okresie od listopada do grudnia br. pracownicy socjalni rozpoczęli podpisywanie kontraktów socjalnych klientami MOPS zakwalifikowanymi do udziału w Po podpisaniu kontraktów zostaną opracowane ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu, które pozwolą zaproponować udział w działaniach pomocowych dopasowanych do  indywidualnych potrzeb uczestnika.
 1. Biuro projektu „Wszyscy razem” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach rozpoczęło przygotowania do zakupu min. sprzętu fitness, łóżka  i fotela do masażu. Sprzęt sportowy zakupiony z dotacji EFS będzie wykorzystany do prowadzenia zajęć gimnastyczno – rehabilitacyjnych z osobami niesamodzielnymi i zaburzonymi psychicznie. Dodatkowo zostanie zakupionych  5  laptopów, które będą służyły uczestnikom projektu do nauki obsługi komputera.

 

 

PAŹDZIERNIK 2015 r.
 

We wrześniu 2015r. zgodnie z harmonogramem rozpoczęła się rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie grupa docelowa  składa się z 24 osób niesamodzielnych/starszych oraz 20 osób zaburzonych psychicznie. Rekrutacja uczestników i uczestniczek do projektu miała charakter otwarty i odbywała się w poszanowaniu zasady równości płci. Informacje o realizacji projektu były dostępne w takich miejscach jak: tablice ogłoszeń, strona internetowa czy bezpośrednio informacja w MOPS. Zespół projektowy wraz z pracownikami socjalnymi weryfikowali ankiety rekrutacyjne z zachowaniem dbałości w stosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

WRZESIEŃ 2015 r. 
 

„Aktywizacja zawodowa 18 bezrobotnych, nieaktywnych lub biernych zawodowo uczestników projektu - Wszyscy razem - ”

 Wybrano organizację pozarządową w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Aktywizacja zawodowa 18 bezrobotnych, nieaktywnych lub biernych zawodowo uczestników projektu „Wszyscy razem”. Dotacje przyznano Fundacji Kuźnia Inicjatyw Społecznych. Zadanie będzie polegało na zwiększeniu aktywności zawodowej uczestników/uczestniczek projektu poprzez pomoc m.in. w:

 • wyznaczeniu ścieżki zawodowej (IPD),
 • nabyciu umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • określeniu preferencji zawodowych,
 • znalezieniu pracy.

 

Aktywizacja społeczna rodzin wieloproblemowych

W celu aktywizacji społecznej uczestników oraz ukazania rodzicom możliwości wspólnego spędzenia czasu z dziećmi zorganizowano: grupowe wejścia na basen do „Parku Wodnego” w Tarnowskich Górach, grupowe wejścia do kina i na przedstawienia teatralne w Tarnogórskim Centrum Kultury.

Regularnie odbywają się wszystkie wcześniej zaplanowane formy wsparcia dla grypy osób rodzin wieloproblemowych m.in.: zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia nauki czytania i pisania, korepetycje, terapia integracji sensorycznej.

 

Zakończono rekrutację osób do aktywizacji społeczno-zawodowej w projekcie „Wszyscy razem”

Pracownicy socjalni spisali kontrakty z 20 uczestnikami i 20 uczestniczkami projektu skierowanymi do aktywizacji społeczno-zawodowej. W ramach projektu 40 uczestników zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji będzie brało udział w działaniach o charakterze: społecznym, edukacyjnym lub/i zawodowym. W ramach aktywizacji zawodowej 10 osób przejdzie przez Program Aktywizacji i Integracji.

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach rozpoczął w dniu 23 września 2015r. rekrutację do partnerskiego projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2015 - 2017 do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 119 uczestników, w tym 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, 24 osób niesamodzielnych, 35 osób z rodzin wieloproblemowych, 40 osób wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

Harmonogram rekrutacji uczestników do projektu pn. „Wszyscy razem":

Grupa docelowa

Okres działania

Osoby niesamodzielne

23.09.2015r. – 31.10.2015r.

Osoby zaburzone psychicznie

23.09.2015r. – 31.10.2015r.

Osoby z rodzin wieloproblemowych

01.01.2016r. – 31.01.2016r.

Osoby wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej

01.12.2016r. – 31.12.2016r.

 

 

 1. Ogłoszenie

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje o rozpoczętej w dniu
  23 września 2015r. rekrutacji do projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W latach 2015 - 2017 do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 105 uczestników, w tym 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, 20 osób niesamodzielnych, 35 osób z rodzin wieloproblemowych, 30 osób wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej.

  Regulamin rekrutacji oraz ankieta rekrutacyjna dostępne poniżej:

  Regulamin rekrutacji do projektu

  Ankieta rekrutacyjna

  Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 5, w budynku przy ul. Piastowskiej 8 Tarnowskie Góry.

  Stronę internetową Projektu znajdziemy pod adresem http://www.wszyscyrazem.tarnogorski.pl/

 

 

 

 

Logo EFS Unia Europejska Program Regionalny Śląskie Wszyscy Razem