Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WAŻNE  INFORMACJE  ZWIĄZANE
Z   WPROWADZENIEM
STANU EPIDEMII

 

KOMUNIKAT!

Organizacja pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach od dnia 13.10.2020r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogranicza dostęp dla Klientów. W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że od dnia 13.10.2020r. do odwołania wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przepraszamy, zapraszamy do kontaktu: ELEKTRONICZNEGO: •	email: org@mopstg.pl •	epuap: /skrytka/mopstg/ •	portal emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl	TELEFONICZNEGO: Pracownicy socjalni: 32 285-78-39, 32 380-01-23; Praca socjalna i interwencja: 32 285-59-70; Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze: 32 476-85-32; Fundusz Alimentacyjny: 32 476-85-35; Dodatki Mieszkaniowe: 32 384-72-56; Usługi Opiekuńcze: 32 768-97-11; Przeciwdziałanie Przemocy: 32 285-59-70; Asystenci Rodziny: 32 384-13-74; Karta Dużej Rodziny: 32 476-85-00; 	POPRZEZ OPERATORA POCZTOWEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry. DECYZJE ADMINISTRACYJNE będą wysyłane pocztą. Przesyłki / dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy pozostawiać w URNIE, znajdującej się w siedzibie MOPS przy ulicy Janasa 9 / wejście od strony Kasy. W przypadku konieczności złożenia wniosku w sprawie świadczeń rodzinnych, wychowawczych lub z funduszu alimentacyjnego, bezpośrednia obsługa klientów odbywać się będzie w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9 /wejście od strony KASY/ w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00. Kontakt osobisty z pozostałymi pracownikami MOPS możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. 

KOMUNIKAT!

Od dnia 08.06.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach wznawia bezpośrednią obsługę Klientów.

 

Obsługa Klientów odbywać się będzie w następujących lokalizacjach:

·       ul. Janasa 9     

(wejście od strony kasy, pok. nr 5)

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze

Fundusz Alimentacyjny

Karta Dużej Rodziny

·       ul. Piastowska 8

Pomoc Środowiskowa /Pracownicy Socjalni/

Dodatki Mieszkaniowe

·       ul. Bytomska 15

(wejście od podwórka)

Praca Socjalna i Interwencja

Usługi Opiekuńcze

Przeciwdziałanie Przemocy

 

KASA czynna w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 14:00.

Wypłaty w KASIE następują po okazaniu decyzji administracyjnej. 

 

Bezpośrednia obsługa Klienta prowadzona będzie w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, tj.:

 • Klienci przychodzący do wymienionych punktów obsługi MOPS zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji udostępnionym przy stanowisku obsługi; 
 • obowiązuje zasada oczekiwania w kolejce w odstępie minimum 2 metrów; 
 • pracownicy podczas obsługi klientów, w sytuacji braku  bariery ochronnej zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych lub przyłbic ochronnych, z zachowaniem minimum 1,5m odległości; 
 • przy każdym stanowisku obsługi może znajdować się tylko jedna osoba; 
 • uprasza się, aby  wizyty w MOPS poprzedzone były telefonicznym uzgodnieniem terminu i miejsca, bezpośrednio z właściwą komórką organizacyjną MOPS:

 

Pracownicy socjalni

Praca Socjalna i Interwencja

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze

Fundusz Alimentacyjny

Dodatki Mieszkaniowe

Usługi Opiekuńcze

Przeciwdziałanie Przemocy

Asystenci Rodziny

Karta Dużej Rodziny

32 285 78 39, 380 01 23

32 285 59 70

32 476 85 32

32 476 85 35

32 384 72 56

32 768 97 11

32 285 59 70

32 384 13 74

32 476 85 00

 

 Jednocześnie informujemy, iż obsługa korespondencji w dalszym ciągu jest możliwa za pomocą:

 • urny znajdującej się w budynku przy ul. Janasa 9
 • poczty elektronicznej: org@mopstg.pl
 • Portalu Zaufania Publicznego e-PUAP: /skrytka/mopstg/
 • Portalu emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl
 • poczty tradycyjnej, kierowanej na adres: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry

 

  

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tarnowskich Górach

logo MOPS

 

Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Obowiązki Administratora Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach wykonuje Dyrektor MOPS.

Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,

tel. 32 476 85 00

 

Administratorem Danych Osobowych dotyczących Karty Dużej Rodziny jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry,

tel. 32 393 36 00

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry

email: iod@mopstg.pl,

tel. 32 476 85 00

 

Strona ta ma umożliwić szerszy dostęp mieszkańców miasta do informacji o przysługujących im uprawnieniach oraz instytucjach świadczących pomoc na terenie miasta Tarnowskie Góry.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną pomocy społecznej i stanowi instytucję lokalnej polityki społecznej. Jej funkcjonowanie ma na celu urzeczywistnienie zasady sprawiedliwości społecznej poprzez stworzenie równych szans i przywrócenie samodzielności, a jeśli nie jest to możliwe, celem staje się zabezpieczenie opieki i godnej egzystencji mieszkańców miasta, zagrożonych ryzykiem socjalnym wystąpienia trudnych sytuacji życiowych, wywołanych niekorzystnymi procesami.

Zadania pomocy społecznej są najbardziej rozbudowane na poziomie gminy, ponieważ usytuowana jest ona najbliżej beneficjentów, do których pomoc społeczna jest kierowana. Gmina, jako niewielka społeczność (w stosunku do powiatu lub województwa) ma największe szanse na właściwe zidentyfikowanie niezbędnych potrzeb, a tym samym na udzielenie pomocy w sposób najbardziej skuteczny i efektywny.

Działalność ośrodka skupia swoje wysiłki w kierunku realizacji szeroko rozumianego systemu pomocy socjalnej, obejmującego swoim zakresem zadania m.in.: 

 • pomocy społecznej, 
 • świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 
 • dodatków mieszkaniowych, 
 • funduszu alimentacyjnego.

Głównym celem działań w obszarze pomocy społecznej jest przeciwdziałanie wyuczonej bierności oraz włączanie rodzin dysfunkcyjnych w główny nurt życia społeczności lokalnej. Do aktywizacji beneficjentów wykorzystuje się wszystkie dostępne instrumenty pomocy społecznej w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego oraz różnorodnych świadczeń pieniężnych oraz w naturze.

Pracę socjalną prowadzi się na różnych poziomach aktywności, zarówno indywidualnej, jak i grupowej aż po aktywizację środowiska lokalnego. Adekwatność przyznawanych świadczeń pieniężnych do wysiłków beneficjentów w kierunku uzyskania samodzielności stała się nadrzędnym zadaniem, stanowiąc miarę skuteczności walki ośrodka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym beneficjentów pomocy społecznej.

Realizacja zadań w pozostałych obszarach systemu pomocy socjalnej obejmuje wypłatę obligatoryjnych świadczeń pieniężnych na rzecz rodzin. Działania te przyczyniają się w sposób istotny do wzmacniania funkcji ekonomicznej rodziny, ograniczając krąg beneficjentów cierpiących na ubóstwo i deprywację potrzeb materialnych.

Organizacja działalności ośrodka, rozumiana zarówno, jako podstawy prawne instytucji, jej struktura organizacyjna, jak i ukierunkowanie na realizację określonych działań w obszarach niedostatku i marginalizacji społecznej, jest uzależniona od wielu czynników. Najważniejsze z nich to unormowania prawne z zakresu kompetencji i podziału zadań, regulacje w obszarze polityki społecznej oraz zmienne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, którym podlegają mieszkańcy miasta Tarnowskie Góry.

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Życzenia Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej str. 1

  Życzenia Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej str. 1

 • Powiększ zdjęcie Życzenia Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej str. 2

  Życzenia Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej str. 2

 • Powiększ zdjęcie Dyplom Burmistrza Miasta

  Dyplom Burmistrza Miasta

 • Powiększ zdjęcie Życzenia z Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW w Katowicach

  Życzenia z Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW w Katowicach

 • Powiększ zdjęcie Życzenia Senatora.jpg

  Życzenia Senatora.jpg

 • Powiększ zdjęcie Życzenia ŚDS TG

  Życzenia ŚDS TG

 • Powiększ zdjęcie Życzenia DPS Przyjaźń

  Życzenia DPS Przyjaźń

 • Powiększ zdjęcie Życzenia MOPS Miasteczko Śląskie

  Życzenia MOPS Miasteczko Śląskie

 • Powiększ zdjęcie Życzenia PCPR TG

  Życzenia PCPR TG

 • Powiększ zdjęcie Życzenia DPS Łubie

  Życzenia DPS Łubie

 • Powiększ zdjęcie Życzenia str. 1

  Życzenia str. 1

 • Powiększ zdjęcie Życzenia str. 2

  Życzenia str. 2