Usługi Opiekuńcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Jak wynika z danych statystycznych liczba mieszkańców Tarnowskich Gór w wieku poprodukcyjnym na przestrzeni ostatnich lat wzrasta. W roku 2009 wynosiła 10 751 osób (17,7% ogółu), w 2010 roku wynosiła 11 062 osób i stanowiła 18,3% ogółu, zaś w 2011 roku jej liczebność wzrosła do poziomu 11 394 osób i stanowi 18,9% ogółu mieszkańców gminy, z czegomężczyźni to 3 631 osób, natomiast kobiety liczą grupę 7 763 osób.

W związku z tak szybkim tempem wzrostu liczby osób w starszym wieku Ośrodek Pomocy Społecznej musi być przygotowany do realizacji zadań skierowanych do tej grupy klientów.

Zakres usług opiekuńczych proponowanych przez MOPS obejmuje:

  • wyżywienie - pomoc ta polega na nabywaniu i dostarczaniu potrzebnych produktów, na przyrządzaniu posiłków, na dostarczaniu gotowych posiłków, a w razie konieczności także na podawaniu posiłków (karmieniu);
  • opiekę higieniczną - polega na zapewnieniu higieny otoczenia i higieny osobistej (mycie, pranie, sprzątanie itp.);
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem;
  • dowóz obiadów do domu klienta.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

  • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona;
  • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


Pracownik socjalny MOPS w Tarnowskich Górach, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

  • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona;
  • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym


Pracownik socjalny MOPS w Tarnowskich Górach, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej dnia 22 września 2005r.

Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. 

 

Uchwała nr XXXII/363/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.