Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • w Urnie, znajdującej się w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9 (wejście od strony KASY)
 • lub w placówce MOPS przy ul. Piastowskiej 8
 • można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Janasa 9
  42-612 Tarnowskie Góry

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Przewidywana liczba uczestników Programu  to 45 osób, w tym:

 • 3 dzieci w wieku do 16 roku życia,
 • 7 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 35 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta zgłoszenia do pobrania: POBIERZ DOC, POBIERZ PDF,  więcej informacji TUTAJ.

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są również w placówce MOPS przy ul. Piastowskiej 8.

Prosimy o kontakt telefoniczny (32 284 48 59)  w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

UWAGA!

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

 

Asystent   świadczący  usługę na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia  musi posiadać  zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do pracy  z dziećmi.

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Komunikat

  Komunikat